Suna Dumakaya’dan Güzellik Sırları

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 20:35

CİLT GÜ­ZEL­Lİ­Ğİ İÇİN 
Biz yi­ne de cilt gü­zel­li­ği­miz için ve­re­ce­ği­niz tav­si­ye­le­ri me­rak edi­yo­ruz.
Bol bol su için, sa­la­ta ve seb­ze­ye ağır­lık ve­rin. Yü­zü­nü­zü bel­li ara­lık­lar­la ma­den su­yu ile yı­ka­yın. Du­şa gir­me­den ön­ce ba­dem ya­ğı ile ma­saj ya­pın. Cil­di­niz ku­ruy­sa ba­ha­rat kul­lan­ma­yın. E ve C vi­ta­mi­ni içe­ren be­sin­ler tü­ket­me­ye özen gös­te­rin. Is­pa­nak, ma­rul, se­mi­zo­tu gi­bi ye­şil seb­ze­le­ri çiğ ola­rak tü­ke­tin. Haf­ta­da bir gün yal­nız­ca iki, üç lit­re sık­ma mey­ve su­yu içe­rek te­miz­len­me kü­rü ya­pın. Açık ha­va­ya çı­kar­ken cil­di­ni­ze bit­ki­sel yağ­lar (su­sam, ka­yı­sı ya­ğı gi­bi) ve­ya nem­len­di­ri­ci krem­ler sü­rün. Di­ğer ta­raf­tan şun­la­rı sa­kın ih­mal et­me­yin. Cil­di­ni­zi gü­neş­ten, aşı­rı sı­cak ve aşı­rı so­ğuk­tan ko­ru­yun, si­ga­ra iç­me­yin. Cil­di­ni­zi de­rin te­miz­le­yin ve nem­len­di­rin. Yü­zü­nü­ze buz ile ma­saj yap­mak kı­rı­şık­lık­la­ra iyi ge­lir.

DO­ĞAL NEM­LEN­Dİ­Rİ­Cİ­LER 
Koz­me­tik ürün­le­ri, nem­len­di­ri­ci­ler o ka­dar pa­ha­lı ki, ev­de ha­zır­la­ya­bi­le­ce­ği­miz re­çe­te­le­ri­niz var­dır di­ye dü­şü­nü­yo­rum.
Ta­bi­i. Me­se­la 1 su bar­da­ğı sü­te bir sa­la­ta­lı­ğı ren­de­le­ye­rek kay­na­tın ve sü­zün. Her gün, sa­bah ve ak­şam bu ka­rı­şım­la cil­di­ni­zi si­lin. Yü­zü­nü­ze ma­den su­yu püs­kür­tün ve ka­ğıt men­dil­le tam­pon­la­ya­rak ku­ru­tun ve cil­di­ni­zi nem­len­di­rin. Kay­na­mış su­yun içi­ne bi­rer tu­tam la­van­ta, me­li­sa, pa­pat­ya ve hat­mi çi­çe­ği atın, 15-20 da­ki­ka dem­len­di­rip sü­zün. Saf al­kol ek­le­yin. (Ha­zır­la­nan ka­rı­şı­mı, ka­pa­lı bir şi­şe­de buz­do­la­bın­da sak­la­yın) Has­sas cilt­ler için, bir çor­ba ka­şı­ğı bi­be­ri­ye­yi, 300 mi­li­lit­re gül su­yu­na ka­rış­tı­ra­rak ka­ran­lık bir yer­de sak­la­yın. Bu­nun­la her ak­şam cil­di­ni­zi te­miz­le­yin.

Sİ­VİL­CE­LE­RE AS­Pİ­RİN 
Si­vil­ce­ler özel­lik­le er­gen­lik dö­ne­min­de­ki genç­le­rin cid­di bir prob­le­mi, bu ko­nu­da ne öne­rir­si­niz?
Si­vil­ce­ler her yaş­ta bir­çok in­sa­nın so­ru­nu. Si­vil­ce­le­ri yok ede­rek da­ha sağ­lık­lı ve gü­zel bir cil­de ka­vuş­ma­nın en gü­zel yo­lu yi­ne do­ğa­dan ge­çi­yor. Si­vil­ce­le­ri yok et­mek için 100 gram al­ko­le, 6 adet as­pi­ri­ni ezip ka­rış­tı­rın ve 3 gün bek­le­tin. Bu ka­rı­şım­la cil­di­ni­zi her gün si­lin.

KI­RI­ŞIK­LIK­LA­RA SÜT 
Kı­rı­şık­lık­lar için de bir re­çe­te al­sak siz­den.
Kı­rı­şık­lık­lar için; ya­rım lit­re ılık suy­la 1 tat­lı ka­şı­ğı kar­bo­na­tı ka­rış­tı­rın. Pa­muk­la, cil­di­ni­ze uy­gu­la­yın. Ay­rı­ca bir ço­ra ka­şı­ğı ma­ya ile 1 çay ka­şı­ğı sü­tü ka­rış­tı­rıp yü­zü­nü­zü iyi­ce ka­pa­ta­cak şe­kil­de ya­yın. 20 da­ki­ka son­ra, ön­ce ıs­lak bir hav­luy­la kom­pres ya­pa­rak yu­mu­şa­tın. Mas­ke­yi çı­ka­rın. Ön­ce sı­cak, son­ra ılık suy­la yı­ka­yın. Cil­di­niz por­se­len gi­bi olur.

0
pixel Suna Dumakayadan Güzellik Sırları0
  
Etiketler:, , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

Connect with:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar